donderdag 29 juni 2017

Wonderteeckenen van orloghe in de locht

5 Juli 1567

"Item op den 5 dach Julius, so werden ontrent den avont 2 sonnen gesien en vuel volckx hadden groote vrempdicheyt gesien in de locht; niet in de locht alle, maer sommige sagen de scaduwe op de eerde van ruyteren en knechten, die doer de locht trocken, en het was groote droochte en hitte.

Ende daer was meer fame van orloge dan ick scryve; den roep was, dat gelyck eenen mists subyt compt, dese landen souden overvallen worden van der vorsten weghen en uytgevluchte heeren; men hoort niet te scryven voer 't en gesciedt, maer om de groote fame dienet verhaelt. En nochtans en gesciede 't dit jaer niet, en nochtans maeckte het hof oft de regente eenen leger in 't landt van Litsenborch, en vergaderde daer vuel volcx; en hierdoer meynden vuele persoonen, dat er orloghe voerhanden was, en dat sy vreesden."

(Godevaert van Haecht, Kroniek over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders, editie 1929-1930, bezorgd en aangetekend door Rob van Roosbroeck, 2008, DBNL (digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren)